Reisvoorwaarden

Home/Over ons/Reisvoorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen welke zijn georganiseerd door Golftrip4u, gevestigd te IJsselstein.
 2. Naast deze reisvoorwaarden zijn mede van toepassing de voorwaarden zoals vermeld in de voor een reisproject uitgegeven publicaties (website, folders, brochures, advertenties etc).
 3. Bij tegenstrijdigheid tussen deze reisvoorwaarden en de onder lid 2 vermelde voorwaarden prevaleren de voorwaarden die vermeld staan in een voor een reisproject uitgegeven publicatie.

Artikel 2 – Totstandkoming reisovereenkomst

 1. De reisovereenkomst tussen Golftrip4u en een opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Golftrip4u naar aanleiding van een schriftelijke of mondelinge aanvraag aan opdrachtgever een reisofferte afgeeft welke door opdrachtgever ondertekend geretourneerd wordt.
 2. De inhoud van de reisovereenkomst wordt bepaald door het door Golftrip4u gepubliceerde reisprogramma en/of door een andere van Golftrip4u afkomstige publicatie(s) – één en ander aan te duiden als: het reisprogramma. Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van Golftrip4u vereist.

Artikel 3 – Betaling

 1. Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
 2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de dag van vertrek in het bezit zijn van de Stichting Derden Gelden Certo Escrow (zie artikel 4). Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever wordt daar schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Golftrip4u heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van de artikel 7 hierbij van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
 3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken vóór de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 4 – Reisgarantie & financiële zekerheid

 1. Om opdrachtgever financiële zekerheid te geven is Golftrip4u voor pakketreizen aangesloten bij de Stichting Take Over (STO). In geval van faillissement of surseance van betaling wordt de betaalde reissom vrijgegeven aan deze stichting. Zij zorgen vervolgens voor de juiste (financiële) afwikkeling met de opdrachtgever.
 2. Als definitie van een pakketreis geldt: een reis die bestaat uit verschillende elementen die ten minste het vervoer en de accommodatie (overnachting of periode van verblijf van meer dan 24 uur) of één van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.
 3. Om onder de garantiestelling te vallen dient de opdrachtgever van een pakketreis de reissom over te maken naar de Stichting Derden Gelden Certo Escrow.

Artikel 5 – Reissom, reisduur en reisprogramma

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen welke in het reisprogramma staan vermeld.
 2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze aan Golftrip4u bekend waren op de dag van het vrijgeven van het reisprogramma. Golftrip4u behoudt zich het recht voor ingeval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen of belastingen, tot wijziging van de reissom. Indien deze wijziging een verhoging van de reissom met meer dan 15% inhoudt, dan heeft de opdrachtgever het recht de reis te annuleren met  aanspraak op restitutie van reeds betaalde reissom(men). Voornoemde annulering dient echter schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat door Golftrip4u mededeling aan de opdrachtgever is gedaan van de prijsverhoging.
 3. Indien de reisduur in het programma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als gehele dagen gerekend.
 4. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden Golftrip4u niet.

Artikel 6 – Documenten

 1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting en vaccinaties.
 2. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan meemaken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening en/of  voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schaden, die de opdrachtgever respectievelijk de reiziger, mocht lijden in het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep, is uitgesloten.

Artikel 7 – Reisbescheiden

 1. De benodigde reisbescheiden zullen als regel één week voor de vertrekdatum in het bezit van de opdrachtgever worden gesteld, mits de volledige reissom door Golftrip4u is ontvangen. Golftrip4u aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven of ter beschikking gesteld.
 2. Kosten als gevolg van verlies en/of diefstal van reisbescheiden (vliegtickets, vouchers etc.) zijn voor rekening en verantwoording van de reiziger. Artikel 9 lid 2 is mede van toepassing.

Artikel 8 – Wijziging en annulering door opdrachtgever

 1. Een annulering dient schriftelijk te geschieden. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst door Golftrip4u.
 2. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de opdrachtgever zijn voor iedere reiziger, naast de gefactureerde administratiekosten, de volgende bedragen verschuldigd:
 • Bij annulering tot 6 weken voor vertrek: 50% van de reissom;
 • Bij annulering tussen 6 weken en 4 weken voor vertrek: 75% van de reissom;
 • Bij annulering binnen 4 weken voor vertrek: 100% van de reissom.

Artikel 9 – Wijzigingen en annulering door Golftrip4u

 1. Golftrip4u behoudt zich het recht voor wijzigingen in het vervoer aan te brengen, wat onder meer kan betreffen de wijziging van de vertrekplaats (binnen redelijke grenzen), van een ander type van het zelfde soort vervoermiddel en van een andere vervoerder, een en ander zonder verhoging van de reissom.
 2. Golftrip4u behoudt zich het recht voor de hotelaccommodatie te wijzigen met dien verstande dat aan de reiziger, zonder verhoging van de reissom, een minimaal gelijkwaardige accommodatie wordt aangeboden.
 3. Golftrip4u behoudt zich het recht voor de reis te annuleren indien wegens onvoldoende deelname, het vereiste minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. Kennisgeving hiervan zal steeds uiterlijk 7 dagen voor de datum van vertrek plaatsvinden. De gehele reissom wordt door Golftrip4u aan de opdrachtgever gerestitueerd.
 4. Indien een golftrip door overmacht, zoals omschreven in lid 4, niet op de gepubliceerde datum kan worden uitgevoerd, heeft Golftrip4u het recht een vervangend golftrip aan te bieden, waarvan de uitvoering niet later dan twee dagen na de oorspronkelijk geplande datum zal geschieden. Indien de opdrachtgever dit vervangend arrangement niet accepteert zullen de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 7 van toepassing zijn.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van Golftrip4u

 1. De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.
 2. Golftrip4u is niet aansprakelijk voor de in het eerste lid bedoelde schade, voor zover deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse Wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 11 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger

 1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Golftrip4u ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het reisprogramma.
 2. De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Golftrip4u, c.q. de reisleiding, van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Golftrip4u heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,-.